Xã Nhân Lý có 25 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà mới

Để thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Uỷ Ban MTTQ các xã Nhân Lý, tổ chức rà soát thực trạng về nhà ở dân cư, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở tạm, dột nát cần được làm mới, sửa chữa.