Chi bộ Đồng Cọ, Nhân Lý Đoàn kết lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ

Chi bộ thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý hiện có 27 đảng viên. Ban chi ủy chi bộ luôn phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể...


Cán bộ, đảng viên thôn Đồng Cọ tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng bờ rào, chỉnh trang khuân viên nhà ở.

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi bộ chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đơn cử như việc xóa hộ nghèo trong thôn, Chi ủy đã thống nhất giao nhiệm vụ mỗi đồng chí chi ủy viên phụ trách từ 2/3 hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ, quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyên nhân nghèo, các đồng chí chi ủy viên đã kịp thời giúp đỡ nhiều hộ khó khăn, hộ nghèo thoát nghèo. Bình quân mỗi năm, thôn giảm 2-3 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện nay xuống còn 7 hộ, hay chuyện vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn. Đồng chí Hà Hồng Tường, đảng viên, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Cọ cho biết: thôn Đồng Cọ có 53 hộ gia đình, nhân dân trong thôn chủ yếu phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, đời sống rất khó khăn. Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 100 triệu đồng để xây dựng được nhà văn hóa thôn theo kế hoạch, Chi bộ đã phát vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên đóng tiền trước, còn nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn được chia đóng nhiều đợt. Sau 4 đợt, bà con cũng đóng đủ tiền xây dựng nhà văn hóa. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên còn thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt như xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa… Trong 3 năm, thôn đã triển khai được nhiều việc như, bê tông hóa được hơn 1.200m đường lên thôn, liên cụm, nội đồng; xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt 2 tuyến đường điện chiếu sáng dài hơn 1,4 km; vận động nhân dân thực hiện 3 công trình vệ sinh đạt trên 70%... Đây cũng là thôn được xã Nhân Lý chọn làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, Chi bộ Đồng Cọ, xã Nhân Lý đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng. Thông qua sinh hoạt Chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định, có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ của thôn bản.

Đồng chí Hoàng Văn Tùng, Bí thư Chi bộ Đồng Cọ khẳng định, thành công lớn nhất của Chi bộ thôn trong những năm qua là đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ, tạo sự thống nhất giữa chi bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và người dân. Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên năm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Khi thực hiện nhiệm vụ đã huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, luôn phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là công tác dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực.. Qua đó đã xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực, thúc đẩy các phong trào./.

Theo Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục