Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hóa

1. Đồng chí;  Bí thư Đảng ủy xã - Trưởng ban.

- Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo.

- Phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

2. Đồng chí; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực

- Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

- Chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo và giải quyết các công việc khi được Trưởng ban ủy quyền phân công.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới. Trực tiếp thẩm định các báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 10: Thu nhập.

3. Đồng chí; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó Trưởng ban

Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

Kiểm tra, báo cáo Trưởng ban về sự phối hợp giữa UBND các xã với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới; Chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo và giải quyết các công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

4. Đồng chí; Phó chủ tịch UBND xã - Thành viên.

Tham mưu giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được được phân công phụ trách.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 5: Trường học, tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất, tiêu chí 18.6: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

5. Đồng chí;  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã - Thành viên

Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ban công tác Mặt trận khu dân cư các thôn trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 9: Nhà ở dân cư, vận động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, dột nát.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

6. Đồng chí;  Phó Chủ tịch HĐND xã - Thành viên

Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn nông thôn mới và nguồn huy động đóng góp của nhân dân.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

7. Đồng chí; Chủ tịch Hội Nông dân xã - Thành viên

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 17.7: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

8. Đồng chí ; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Thành viên

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 17.6: Tỷ lệ hộ gia đình có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tiêu chí 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

9. Đồng chí; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Thành viên

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Vận động hội viên và nhân dân xây dựng mô hình các tuyến đường mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, tuyến đường hoa.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp).

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

10. Đồng chí; Bí thư đoàn TN xã - Thành viên

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân xây dựng mô hình các tuyến đường mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, tuyến đường hoa.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 17.6: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm hợp vệ sinh.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

11. Đồng chí; Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã - Thành viên

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 19.1: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

12. Đồng chí; Trưởng Công an xã - Thành viên

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 19.2: Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy ước thôn xóm về trật tự, an ninh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ tạo điều kiện cho lực lượng công an viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

13. Đồng chí; Công chức Địa chính NN-XD&MT xã - Thành viên

Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 1: Quy hoạch, 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 17.3: Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; 17.5: Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách .

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

14. Đồng chí; Công chức Xây dựng xã - Thành viên

Trực tiếp chủ trì và phối hợp với các thành viên BCĐ thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các thôn tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 2: Giao thông, tiêu chí 3: Thủy lợi, tiêu chí 4: Điện, tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

15. Đồng chí; Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã (phụ trách Hộ tịch) - Thành viên

Tham mưu thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp ở cơ sở.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 18.5: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

16. Đồng chí;  Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên (Phụ trách Tư pháp, kiêm nông thôn mới )

Tham mưu cho BCĐ xây dựng kế hoạch hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tham mưu tổng hợp số liệu và các báo cáo tiến độ thực hiện chương trình NTM định kỳ và đột xuất trên địa bàn toàn xã.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở; tham mưu giải quyết kịp thời và dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ trong các cụm dân cư, thôn, xóm…, tạo sự chuyển biến cơ bản ý thức chấp hành chính sách, pháp luật trong cán bộ và nhân dân. 

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

17. Đồng chí ; Công chức Văn hoá - Thông tin - Thành viên

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các ngành thuộc UBND xã xây dựng các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, kịp thời phản ánh, đưa tin những cách làm hay, những nơi làm tốt của các tập thể, cá nhân trên địa bàn.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 8.1: Xã có điểm phục vụ bưu chính, 8.2: Xã có dịch vụ viễn thông, internet, 8.3: Xã có đài truyền thanh và ít nhất có 2/3 số thôn trong xã có hệ thống loa phát thanh, tiêu chí  16: Văn hóa.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển được phân công phụ trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

18. Đồng chí; Công chức Văn hoá - Xã hội - Thành viên

Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 11: Hộ nghèo, tiêu chí 12: Lao động có việc làm, tiêu chí 14.3: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tiêu chí 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

19. Đồng chí Công chức Văn phòng - Thống kê (Phụ trách tổng hợp) -Thành viên

Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống kê tiêu chí thu nhập của các thôn trên địa bàn xã.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển được phân công phụ trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

20. Đồng chí ; Công chức Văn phòng - Thống kê (Kiêm quỹ) - Thành viên

Phối hợp với cán bộ chuyên trách nông thôn mới xã kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện chương trình của các ngành thuộc UBND và các thôn; Phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho các buổi họp Ban chỉ đạo và các cuộc họp đột xuất về chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Thư ký ghi biên bản các cuộc họp và dự thảo thông báo nội dung các buổi họp Ban chỉ đạo.

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 8.4: Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển thôn được phân công phụ trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

21. Đồng chí; Công chức Kế toán - Tài chính - Thành viên

Tham mưu cân đối, bố trí phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Giám sát chi tiêu, tổng hợp quyết toán kinh phí Chương trình theo quy định.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban phát triển được phân công phụ trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

22. Đồng chí Trưởng trạm y tế xã

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 15.2 Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: tiêu chí 15.3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi), tiêu chí 17.8: Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

23. Đồng chí Hiệu trưởng trường mầm non, Hiệu trưởng TH&THCS xã

Trực tiếp phụ trách tiêu chí 14.1: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.